Δικηγορικό Γραφείο Παλαιολόγος Παλαιολόγος και Συνεργάτες - Τροποποιήσεις Στο Νέο Κώδικα Δικηγόρων