Δικηγορικό Γραφείο Παλαιολόγος Παλαιολόγος και Συνεργάτες - Παράταση και Σύναψη Νέων Ατομικών Συμβάσεων Καθαριότητας σύμφωνα με το αρ. 49 του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47Α')