Δικηγορικό Γραφείο Παλαιολόγος Παλαιολόγος και Συνεργάτες - Νόμος 4194/2013 Νέος Κώδικας Δικηγόρων - ΦΕΚ Α 208/2013