Δικηγορικό Γραφείο Παλαιολόγος Παλαιολόγος και Συνεργάτες - Διαγραφή αχρεώστητης οφειλής ΦΠΑ βάσει δήλωσης και περαιτέρω επιστροφή