Δικηγορικό Γραφείο Παλαιολόγος Παλαιολόγος και Συνεργάτες - Γνωμοδότηση ΣΕΓΑΣ - Αποδοχές εργαζομένων