Δικηγορικό Γραφείο Παλαιολόγος Παλαιολόγος και Συνεργάτες - Γνωμοδότηση ΜΟΔ ΑΕ - Μη σύννομη εξαίρεση εργαζομένων