Δικηγορικό Γραφείο Παλαιολόγος Παλαιολόγος και Συνεργάτες - Γνωμοδότηση – Αίτηση Επιχειρησιακού Σωματείου με θέμα Πρόβλεψη Εγκατάστασης Βρεφονηπιακού Σταθμού, κατ’ εφαρμογή του αρ. 12 του ν. 1483/1984

Γνωμοδότηση – Αίτηση επιχειρησιακού σωματείου με θέμα πρόβλεψη εγκατάστασης βρεφονηπιακού σταθμού, κατ’ εφαρμογή του αρ. 12 του ν. 1483/1984