Απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών , Δικηγόρος παρ Αρείω Πάγω.

Ασκεί μάχιμη δικηγορία από το 2000 με εμπειρία σε δικαστική και εξωδικαστική επίλυση εργατικών διαφορών, καταναλωτικής πίστης και οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύματα και πτωχευτικού δικαίου. Είναι νομικός σύμβουλος πολλών εργατικών σωματείων του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα.

Έχει εκπροσωπήσει εργατικά σωματεία κατά την διαπραγμάτευση, την μεσολάβηση και τη διαδικασία της διαιτησίας για την υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, έχει διοριστεί και ασκεί τα καθήκοντα του ως σύνδικος πτωχεύσεως, έχει ασχοληθεί ειδικά με το ζήτημα της είσπραξης εργατικών απαιτήσεων κατά το στάδιο υπαγωγής επιχειρήσεων στις διαδικασίες του συστήματος εξυγίανσης άρθρο 99.

Παρέχει συμβουλές σε επιχειρήσεις, σε ζητήματα διαχείριση επιχειρηματικού κινδύνου, είσπραξης απαιτήσεων και  υπαγωγής σε συστήματα εξυγίανσης.

Χειρίζεται υποθέσεις δημοσίου και διοικητικού χαρακτήρα κυρίως δημοσιοϋπαλληλικού και φορολογικού δικαίου.

Έχει πλούσια εμπειρία σε υποθέσεις τροχαίων ατυχημάτων τόσο στο ποινικό όσο και στο αστικό μέρος και σε αγωγές αποζημίωσης για ηθική βλάβη ή ψυχική οδύνη ένεκα ιατρικού λάθους.

Ασκεί ποινική δικηγορία κυρίως με υποθέσεις οικονομικού εγκλήματος.

Γνωρίζει την αγγλική γλώσσα.