ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Εδώ μπορείτε να δείτε αποφάσεις του Δικηγορικού Γραφείου Παλαιολόγος Π. Παλαιολόγος και Συνεργάτες.

 • Επιδίκαση νόμιμης αποζημίωσης, μισθών υπερημερίας, οφειλομένων κονδυλίων καθώς επίσης και αποζημίωσης λόγω ηθικής βλάβης-μείωση της προσωπικότητάς του σε εργαζόμενο μετά την άρνηση του ΝΠΙΔ ( ΠΑΣΟΚ ) να του καταβάλει την αποζημίωση απόλυσης, ισχυριζόμενο ότι απουσίαζε αδικαιολογήτως από την εργασία του. Μη αποδοχή της εργασίας του και μη καταβολή της νόμιμης αποζημίωσης μετά την εξόφληση των δεδουλευμένων αποδοχών με σκοπό τον εξαναγκασμό σε παραίτηση. Αποζημίωση ένεκα ηθικής βλάβης από την συμπεριφορά του εργοδότη.

 • Eσφαλμένη η αναδρομική εφαρμογή των «μνημονιακών» νόμων 3833/2010 & 3845/2010.

  Καταβολή πλήρους αποζημίωσης απόλυσης λόγω συμπλήρωσης ελάχιστων προϋποθέσεων μειωμένης σύνταξης εργαζόμενης στο ΣΕΓΑΣ με υποβολή δήλωσης τουλάχιστον 4 μήνες πριν την ημερομηνία συμπλήρωσης των ελάχιστων προϋποθέσεων. Άρνηση της διοίκησης να δεχτεί την εμπρόθεσμη δήλωση συνεπάγεται υποχρέωση καταβολής πλήρους αποζημίωσης οποτεδήποτε και αν εξέλθει της υπηρεσίας ο υπάλληλος. Εσφαλμένη η αναδρομική και μετά την αποχώρηση της ενάγουσας εφαρμογή των νόμων 3833/2010 και 3845/2010 αφού η εναγόμενη είχε θεμελιώσει δικαίωμα κατά την αποχώρηση της για πλήρη καταβολή πλήρους αποζημίωσης.

 • Ανακοπή εργαζομένου λόγω παρέλευσης προβλεπόμενης τρίμηνης προθεσμίας για την  αναγγελία των απαιτήσεων κατά της υπό εκκαθάριση τραπεζικής εταιρίας σύμφωνα με το νόμο 3601/2007. Αναγνώριση οφειλών της υπό εκκαθάριση εταιρίας προς τον ανακόπτοντα. 

 • Μη λήψη υπόψη από το Δικαστήριο, υπογεγραμμένης εξοφλητικής απόδειξης δεδουλευμένων που προσκόμισε ο εργοδότης και είχε αποσπάσει από την εργαζόμενη, καθώς απεδείχθη ότι αυτή υπεγράφη από πλάνη  και ότι δεν έλαβε χώρα εν τοις πράγμασι η καταβολή. Ανταπόδειξη με μάρτυρες. Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. ( Δικηγόρος Νοτοπούλου Κατερίνα )

 • ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ: Υποχρέωση καταβολής αποζημιώσεως απόλυσης σε εκπαιδευτικό εργαζόμενο σε ιδιωτικό εκπαιδευτήριο λόγω μη ανανεώσεως της συμβάσεως εργασίας της μετά από δύο συνεχόμενα έτη εργασίας.

 • Διαδοχικές συμβάσεις Εργασίας σε Νομικό Πρόσωπου Δημοσίου Δικαίου. Αναγνώριση εργασιακής σχέσης ως σχέση εξηρτημένης εργασίας και της συμβάσεως εργασίας ως αορίστου χρόνου λόγω κάλυψης παγίων και διαρκών αναγκών της υπηρεσίας.

 • Άμεση ατομική ευθύνη μετόχου (προέδρου, διευθύνοντα συμβούλου, νομίμου εκπροσώπου)  δικτύου Α.Ε. και Ε.Π.Ε  με την προσωπική του περιουσία. Αναγνώριση παραβίασης χρηστών ηθών, καλής πίστης και  δόλιας συμπεριφοράς αυτού (μετόχου) επαγομένης πρωτογενούς αδικοπρακτικής ευθύνης κατά το άρθρο 914 ΑΚ. Υποχρέωση καταβολής των νόμιμων αποζημιώσεων απόλυσης και των οφειλομένων κονδυλίων προς τους εργαζομένους.

 • Δεκτή η άρση αυτοτέλειας νομικών προσώπων λόγω σύγχυσης των νομικών προσώπων μεταξύ μητρικής και θυγατρικής. Μονομερής βλαπτική μεταβολή σε βάρος του εργαζομένου, λόγω αποκλεισμού του από εργασίες (projects) της εταιρείας και παύση χορήγησης "bonus" διαφόρων μορφών. Αναγνώριση και υποχρέωση καταβολής αποζημιώσεως απόλυσης, λοιπών οφειλομένων και κονδυλίου για αποζημίωση λόγω ηθικής βλάβης.

 • Υποχρέωση ιδιωτικού νοσοκομείου να εφαρμόσει το μειωμένο κρατικό τιμολόγιο σύμφωνα με το Π.Δ 234/1980 σε περίπτωση εισαγωγής ασθενούς με απρόοπτη, επείγουσα και σοβαρή βλάβη της υγείας  του.

 • Κρίση περί άρσης της καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος επισχέσεως εργασίας. Αναγνώριση μονομερούς βλαπτικής μεταβολής όρων εργασίας σε βάρος των εργαζομένων και υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης απόλυσης. Νοσοκομειακό επίδομα – επίδομα ανθυγιεινής εργασίας.  Αναγνώριση υποχρέωσης του εναγομένου προσώπου να καταβάλει επιδόματα, δώρα και αποζημιώσεις βάσει της προσαύξησης λόγω του νοσοκομειακού επιδόματος. Χαρακτηρισμός της ειδικότητας του «λαντζιέρη» ως υπαλλήλου και υποχρέωση καταβολής αποζημιώσεως απόλυσης υπαλλήλου.

 • Αναγνώριση της συμβάσεως ανεξαρτήτων υπηρεσιών ως σύμβαση εξηρτημένης σχέσης εργασίας αορίστου χρόνου.  Υποχρέωση του εργοδότη να καταβάλλει τα οφειλόμενα κονδύλια και την προβλεπόμενη αποζημίωση απόλυσης.

 • Υποχρέωση καταβολής οφειλομένων κονδυλίων από Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3205/2003 λόγω αναγνώρισης εργασιακής σχέσης εργαζομένης ως σχέση εξηρτημένης εργασίας. Διακοπή διετούς  παραγραφής αξιώσεων κατά του Δημοσίου μετά την υποβολή αίτησης της εργαζομένης για την καταβολή των οφειλομένων προς την υπηρεσία και επανέναρξη αυτής μετά την πάροδο 6 μηνών από την υποβολή της αιτήσεως και σιωπηρής αρνήσεως της υπηρεσίας.