ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Εδώ μπορείτε να δείτε αποφάσεις του Δικηγορικού Γραφείου Παλαιολόγος Π. Παλαιολόγος και Συνεργάτες.

 • Αντιποίηση της νομής υπάρχει όταν ο κάτοχος εξωτερικεύει τη θέληση του να έχει εφ εφεξής το πράγμα όχι για το νομέα αλλά για τον εαυτό του ή για κάποιον τρίτο. Διακοπή της παραγραφής ακόμη και αν το δικόγραφο της αγωγής κατατέθηκε σε καθ΄ύλην αναρμόδιο δικαστήριο.

 • Μόνο η εκχώρηση της απαίτησης δεν επιφέρει κατ αρχήν και μεταβίβαση της κυριότητας του πράγματος, αφού αυτή δεν είναι παρεπόμενο  δικαίωμα κατ άρθρο 458 ΑΚ , εκτός αν προκύπτει αυτό από το περιεχόμενο της σύμβασης ( Εφ Λαρ. 502/2004 ) .  Από το συνδυασμό των άρθρων 532 και 998 ΑΚ συνάγεται ότι όταν ο πωλητής ασκήσει το δικαίωμα υπαναχωρήσεως σε υπερημερία αγοραστή για αποπληρωμή του τιμήματος και ζητήσει την απόδοση του πράγματος, αποσβένυται η βασική ενοχή με βάση την οποία είχε ο αγοραστής στην κατοχή του το πράγμα, και από τότε, ο κάτοχος του πράγματος αντιποιείται τη νομή του πωλητή. 

 • ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΝΟΜΗΣ. ΠΩΛΗΣΗ ΜΕ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ. ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ.

  Επί συμβάσεως εκχώρησης που καταρτίζεται μεταξύ του δανειστή και τρίτου ( εκδοχέα ), ο τελευταίος καθίσταται από και διά την αναγγελίας του οφειλέτη κύριος της εκχωρούμενης απαίτησης. Η αναγγελία είναι μονομερής δικαιοπραξία και δεν υποβάλλεται σε πανηγυρικό τύπο, δεν υπόκειται σε προθεσμία και μπορεί να γίνει εγγράφως ή προφορικώς όπως και με επίδοση αγωγής του από τον εκδοχέα προς καταβολή της απαίτησης που του εκχωρήθηκε. Όταν η εκχώρηση συντελείται στα πλαίσια χρηματοδότησης του αγοραστή πράγματος, με δάνειο προς αυτόν τρίτου και αφορά την απαίτηση του πωλητή για το τίμημα του πράγματος που πωλήθηκε με τον όρο διατήρησης της κυριότητας του μέχρι αποπληρωμή τιμήματος, τότε ο πωλητής οφείλει συγχρόνως να μεταβιβάσει κατά τα άρθρα 977 και 1035 ΑΚ, προς τον εκδοχέα και την υπό αίρεση κυριότητά του ( Γαζή Ερμ ΑΚ 532 ).

 • Με το άρθρο 424 εδ β του ΑΚ καθιερώνεται νόμιμο, γνήσιο και δικονομικό και μαχητό τεκμήριο για το πραγματικό γεγονός ότι έγινε ολοσχερής καταβολή του χρέους. Για την ύπαρξη του ανωτέρω τεκμηρίου αρκεί η απόδοση του χρεωστικού εγγράφου στον οφειλέτη από το δανειστή και η συνδρομή της ικανότητας για δικαιοπραξία στα πρόσωπα αυτά κατά το χρόνο απόδοσης του χρεωστικού εγγράφου. Η παράδοση της επιταγής από το νόμιμο κομιστή σε άλλο υπόχρεο παράγει από αυτή πρόσωπο παράγει το τεκμήριο της καταβολής του ποσού της από αυτόν που την κατέχει σε εκείνον που την παρέδωσε ( ΑΠ. 774/2004 ). Η διαταγή πληρωμής αρκεί να αναφέρει την αιτία της πληρωμής δηλαδή να προσδιορίζεται το είδος της δικαιοπραξίας από την οποία γεννήθηκε η απαίτηση. Ισχυρισμοί και ενστάσεις που ανάγονται σε επιγενόμενη από την έκδοση της διαταγής πληρωμής απόσβεσή απαιτήσεως, δεν μπορούν να αποτελέσουν λόγω της ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής ούτε να προταθούν με οποιοδήποτε τρόπο στη σχετική δίκη, αφού εξ ορισμού δεν υπήρχαν κατά την έκδοση και δεν επιδρούν και στο κύρος της. 
   
 • Υποχρέωση της Πολεοδομικής Αρχής για παρεμπίπτοντα έλεγχο των προϋποθέσεων της δόμησης οικοπέδου και ειδικότερα του χαρακτηρισμού οδού επί της οποίας αυτό έχει πρόσοψη ως κοινόχρηστης.

 • ΓΝΗΣΙΑ ΚΑΙ ΜΗ ΓΝΗΣΙΑ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ

  Καθηγητές εργαζόμενοι σε ιδιωτικά φροντιστήρια. Ο χρόνος από το χτύπημα του κουδουνιού μέχρι την έναρξη της διδασκαλίας θεωρείται χρόνος εργασίας διότι ο καθηγητής βρίσκεται σε κατάσταση γνήσιας ετοιμότητας και για το λόγο αυτό δικαιούται πρόσθετη αμοιβή.

  ΔΙΑΔΟΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

  Ανεξαρτήτως της υπάρξεως νομικής διαδοχής ο παλαιός εργοδότης απώλεσε την ιδιότητα του φορέα της επιχειρήσεως,  ο δε νέος - ειδικός διάδοχος του - απέκτησε αυτή. Διατηρώντας αμετάβλητες τις υπάρχουσες θέσεις εργασίας του προσωπικού, αναλαμβάνοντας ταυτόχρονα τις εργασιακές σχέσεις που συνδέονται με αυτές. 

 • Μονιμοποίηση στην Αποκεντρωμένη Περιφέρεια εργαζομένων που απασχολούνταν σε αμιγείς επιχειρήσεις της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ( πριν την ψήφιση του Ν. 3852/2010 - Καλλικράτης).

  Το Διοικητικό Εφετείο Πειραιά  ( Α1 Ακυρωτικό Τμήμα ) με την υπ. αριθμ. 423/2014 τελεσίδικη απόφαση του έκρινε ότι οι εργαζόμενοι που απασχολούνταν την 31.12.2010 σε αμιγείς επιχειρήσεις των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων μεταφέρονται αυτοδικαίως και κατατάσσονται σε προσωποπαγείς θέσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της Αποκεντρωμένης Περιφέρειας σύμφωνα με το άρθρο 199 του ν. 3852/2010 ανεξάρτητα από τον τρόπο της αρχικής τους πρόσληψης καθόσον τέτοια προϋπόθεση δεν τάσσεται ρητά ούτε συνάγεται από το σκοπό του νόμου ο οποίος συνίσταται στην τακτοποίηση του μεταφερόμενου προσωπικού και στην απασχόληση του σε αντίστοιχα καθήκοντα.  Δέχεται την αίτηση ακύρωσης και ακυρώνει την απόφαση της Αποκεντρωμένης Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και διατάζει να κατατάξει τους αιτούντες σε προσωποπαγείς θέσεις.

 • Υποχρέωση καταβολής του συνόλου των οφειλομένων δεδουλευμένων αποδοχών εργαζομένων σε εταιρεία κατασκευής και εγκατάστασης μεταλλικών ρολών, από την περιουσία του διευθύνοντος σύμβουλου ανώνυμου εταιρείας,  με απόφαση προσωρινής διαταγή της Προέδρου του Πρωτοδικείου Αθηνών.
  Για πρώτη φορά με απόφαση προσωρινής διαταγής της Προέδρου του Πρωτοδικείου Αθηνών διευθύνων σύμβουλος εταιρείας που δραστηριοποιείται στο τομέα την κατασκευής και εγκατάστασης μεταλλικών ρολών υποχρεούται από την προσωπική του περιουσία, να καταβάλει το σύνολο των δεδουλευμένων αποδοχών των εργαζομένων.
   
 • Αναγνώριση δικαιωμάτων εργατικής νομοθεσίας σε εργαζόμενο – «ωφελούμενο» στα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας των Δήμων, προσληφθέντα μέσω προγραμμάτων του ΟΑΕΔ. Αναγνώριση δικαιώματος για τη χορήγηση της νόμιμης μηνιαίας άδειας, υποχρέωση καταβολής μισθού του Δήμου ανεξάρτητα από την εκταμίευση ποσού από τον ΟΑΕΔ, υπερημερία εργοδότη σε περίπτωση αλλαγής ειδικότητας από το Δήμο και εναντίωσης του εργαζομένου και υποχρέωση του Δήμου να τηρεί το Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων ως προς τα καθήκοντα που έχει προσληφθεί ο εργαζόμενος στα κοινωφελή προγράμματα.

  (Υπ' αριθμόν  108/25-04-2014 Γνωμοδότηση  Επιθεωρητή Διεύθυνσης Εργασίας Αγ. Παρασκευής)

 • Ιδιωτικό νοσοκομείο υποχρεούται να εφαρμόσει το μειωμένο κρατικό τιμολόγιο κατά το αρ. 31 Π.Δ. 234/1980 σε περίπτωση εισαγωγής ασθενούς με απρόοπτη, επείγουσα και σοβαρή βλάβη της υγείας του. Απόρριψη προβληθέντων λόγων εφέσεως του εκκαλούντος ( ιδιωτικού νοσοκομείου) ως απαράδεκτους και αβάσιμους. Ο έκτακτος χαρακτήρας του περιστατικού συντρέχει σε κάθε περίπτωση σοβαρής βλάβης της υγείας ii) δεν υφίσταται κατάργηση του αρ. 31 Π.Δ. 234/1980 iii) δεν παρακωλύεται η συμμετοχή στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας και δεν αποτελεί παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας η εφαρμογή του αρ.31 Π.Δ. 234/1980, καθ’ ότι το δικαίωμα προστασίας της υγείας, αποτελεί υπέρτερο των οικονομικών συμφερόντων του ιδιωτικού θεραπευτηρίου.  Συνιστά υποχρέωση του Κράτους και των ασφαλιστικών οργανισμών η παροχή υπηρεσιών υγείας υψηλού επιπέδου στα ασφαλιζόμενα πρόσωπα. 

 • Επιδίκαση νόμιμης αποζημίωσης, μισθών υπερημερίας, οφειλομένων κονδυλίων καθώς επίσης και αποζημίωσης λόγω ηθικής βλάβης-μείωση της προσωπικότητάς του σε εργαζόμενο μετά την άρνηση του ΝΠΙΔ ( ΠΑΣΟΚ ) να του καταβάλει την αποζημίωση απόλυσης, ισχυριζόμενο ότι απουσίαζε αδικαιολογήτως από την εργασία του. Μη αποδοχή της εργασίας του και μη καταβολή της νόμιμης αποζημίωσης μετά την εξόφληση των δεδουλευμένων αποδοχών με σκοπό τον εξαναγκασμό σε παραίτηση. Αποζημίωση ένεκα ηθικής βλάβης από την συμπεριφορά του εργοδότη.

 • Eσφαλμένη η αναδρομική εφαρμογή των «μνημονιακών» νόμων 3833/2010 & 3845/2010.

  Καταβολή πλήρους αποζημίωσης απόλυσης λόγω συμπλήρωσης ελάχιστων προϋποθέσεων μειωμένης σύνταξης εργαζόμενης στο ΣΕΓΑΣ με υποβολή δήλωσης τουλάχιστον 4 μήνες πριν την ημερομηνία συμπλήρωσης των ελάχιστων προϋποθέσεων. Άρνηση της διοίκησης να δεχτεί την εμπρόθεσμη δήλωση συνεπάγεται υποχρέωση καταβολής πλήρους αποζημίωσης οποτεδήποτε και αν εξέλθει της υπηρεσίας ο υπάλληλος. Εσφαλμένη η αναδρομική και μετά την αποχώρηση της ενάγουσας εφαρμογή των νόμων 3833/2010 και 3845/2010 αφού η εναγόμενη είχε θεμελιώσει δικαίωμα κατά την αποχώρηση της για πλήρη καταβολή πλήρους αποζημίωσης.