ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Εδώ μπορείτε να δείτε αποφάσεις του Δικηγορικού Γραφείου Παλαιολόγος Π. Παλαιολόγος και Συνεργάτες.

 • Ευθύνη δημοσίου για καταβολή δεδουλευμένων μισθών σε ειδικό  σύμβουλο Υπουργείου σύμφωνα με τις διατάξεις  του αδικαιολόγητου πλουτισμού λόγω της ακυρότητας της εργασιακής σύμβασης.

 • Η περιέλευση της εργοδότριας εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις απολήψεις ποσού 2.610.850,10 €, στις οποίες προέβησαν τα μέλη της διοίκησης το 2011. Επιπλέον τον Αύγουστο του 2013, πέντε μήνες πριν την υποβολή της αίτησης πτώχευσης, ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του μέλους του ΔΣ μονοπρόσωπη εταιρεία που έχει το ίδιο ακριβώς αντικείμενο με την αιτούσα, εδρεύει στις ίδιες εγκαταστάσεις και όπως αναφέρει στηρίζεται στην εμπειρία και στην τεχνογνωσία της αιτούσας υπό πτώχευση εταιρείας. Δέχεται κύρια παρέμβαση, απορρίπτει αίτηση πτώχευσης.

 • Άκυρη η καταγγελία της σύμβασης απόλυσης υπαλλήλου σε εταιρεία κινητής τηλεφωνίας διότι έγινε για λόγους εκδικήσεως επειδή ανέπτυξε έντονη συνδικαλιστική δράση. Η εταιρεία υποχρεούται να αποδέχεται τις υπηρεσίες της εργαζομένης, σε διαφορετική περίπτωση οφείλει ως χρηματική ποινή 150,00 € ημερησίως για κάθε ημέρα παραβιάσεως.

  Η εργοδότρια εταιρεία υποχρεούται να καταβάλει 31.120,00 € νομιμοτόκως μισθούς υπερημερίας και 2000,00 € αποζημίωση ηθικής βλάβης για της προσβολή της προσωπικότητας της εργαζομένης.

 • Το δικαστήριο έκρινε ότι ήδη με την τροποποίηση του αρ. 375 παρ. 1 εδ. β’ και 3 παρ. β’  με το νόμο 4055/12 και δεδομένου ότι, όπως αποδείχθηκε από τα έγγραφα, την αναγνωσθείσα κατάθεση του απολειπόμενου μάρτυρα και από την απολογία του κατηγορουμένου ανεξαρτήτως πάντως άλλου, τα φερόμενα ως υπεξαιρεθέντα ποσά κατ’ εξακολούθηση δεν είναι, κατά την κρίση του δικαστηρίου, ιδίως μεγάλης αξίας, η πράξη του κατηγορουμένου έχει ήδη πλημμεληματικό χαρακτήρα και αφού έχει τελεσθεί από…….μέχρι….. έχει υποκύψει στην προβλεπόμενη από το άρ. 111 παρ. 3 ΠΚ, σε συνδυασμό με το άρ. 113 παρ. 2 και 3 ΠΚ, παραγραφή για τα πλημμελήματα και πρέπει, συνεπώς, να παύσει οριστικά η ποινική δίωξη κατά του κατηγορουμένου για την πράξη αυτή.

 • Το δικαστήριο έκρινε ότι ο κατηγορούμενος δεν τέλεσε την πράξη της κακουργηματικής απάτης για την οποία δικάστηκε πρωτοδίκως με την εκκαλουμένη και γι’ αυτό πρέπει να κηρυχθεί αθώος. Ενόψει τούτων δεν στοιχειοθετείται η αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση της αποδιδόμενης στον κατηγορούμενο κακουργηματικής απάτης, καθ’ όσον δεν αποδείχθηκε ότι αυτός, με σκοπό να αποκομίσει ο ίδιος ή ο συνεργάτης του παράνομο περιουσιακό όφελος, έπεισε τον πολ. ενάγοντα να του καταβάλει χρηματικά ποσά για επενδύσεις κεφαλαίων με υψηλές αποδόσεις.

 • Το δικαστήριο έκρινε ότι φροντιστηριακή μονάδα μέσης εκπαίδευσης λειτουργούσε παρανόμως κατά τις Δεκεμβρίου 2006. Πιο συγκεκριμένα υπογράμμισε ότι σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση  13361/18.11.2005 « κατά το χρονικό διάστημα από 24/12 μέχρι την 2/1 του επόμενου έτους οι καθηγητές δεν προσφέρουν υπηρεσίες, δικαιούμενοι των αποδοχών τους που προκύπτουν βάσει του προγράμματος των αντίστοιχων ημερών » και αυτόν ισχύει και δια τους καθηγητές, οι οποίοι είναι και ιδιοκτήτες της φροντιστηριακής μονάδας.

 • Αίτηση αναιρέσεως κατά εφετειακής αποφάσεως, η οποία έκρινε αρχικά ένοχο τον κατηγορούμενο για υπεξαίρεση αντικειμένου, ιδιαίτερα μεγάλης αξίας που του εμπιστεύθηκαν ως εντολοδόχο και διαχειριστή ξένης περιουσίας,  κατ ‘εξακολούθηση.

  Το αναιρετικό δικαστήριο έκρινε ότι δεν περιελήφθη στην ως άνω απόφαση η επιβαλλόμενη ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία καθώς και ότι  παραβιάστηκαν εκ πλαγίου ουσιαστικές ποινικές διατάξεις, με αποτέλεσμα να καταστεί ανέφικτη η ορθή εφαρμογή του νόμου. Έγινε δεκτή η αναίρεση της απόφασης και αποφασίστηκε η παραπομπή της για νέα συζήτηση.

 • Απορρίπτεται αίτηση λήψης ασφαλιστικών μέτρων νομής για απόδοση κινητού (Ι.Χ), λόγω υπερημερίας του καθ’ ου η αίτηση κατά την καταβολή των προβλεπόμενων δόσεων εξόφλησης. Κρίθηκε από το δικαστήριο ότι λόγω α) της τμηματικής καταβολής των προβλεπόμενων δόσεων μετά την υπαναχώρηση της αιτούσης και β) της άριστης κατάστασης στην οποία ευρίσκεται το όχημα, καθ’ ότι ο καθ’ ου το συντηρεί επιμελώς, δεν πιθανολογείται η ύπαρξη συγκεκριμένων παρόντων πραγματικών περιστατικών που συνιστούν κίνδυνο απειλούμενης βλάβης του Ι.Χ.

 • Γίνεται δεκτή ένσταση υπαλλήλου κατά πειθαρχικής απόφασης (πειθαρχικό παράπτωμα - καθυστερημένη προσέλευση στο χώρο εργασίας για ορισμένες ημέρες). Κρίθηκε ότι η καθυστέρηση της ενιστάμενης υπαλλήλου οφείλεται σε λόγο ανωτέρας βίας για τον οποίο δεν υπείχε ευθύνη και επί προσθέτως φρόντιζε για την κάλυψη του χρόνου απουσίας αυτής με την παραμονή της στο χώρο εργασίας για αντίστοιχο χρονικό διάστημα μετά το πέρας του προβλεπόμενου ωραρίου.

 • Κάνει δεκτή την ένσταση υπαλλήλου κατά πειθαρχικής αποφάσεως που αφορούσε τα εξής παραπτώματα: α) αίτημα χορήγησης κανονικής αδείας παρά την ενημέρωση από την προισταμένη αρχή ότι ήταν απαραίτητη η παρουσία της υπαλλήλου κατά το χρόνο για τον οποίο ζήτησε την παραπάνω άδεια, β) αναξιοπρεπή για υπάλληλο συμπεριφορά εντός υπηρεσίας – (έκφραση πρόθεσης της υπαλλήλου να απουσιάσει με κανονική άδεια ακόμη και αν δεν είχε αιτηθεί τη χορήγησή της κατά τον προβλεπόμενο χρόνο και δήλωση ότι θα αιτηθεί αναρρωτικής αδείας σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματος της), γ) παραβίαση υπαλληλικού καθήκοντος - (απόπειρα αντιγραφής δεδομένων σκληρού δίσκου Η/Υ της υπηρεσίας σε USB).

  Κρίθηκε ότι η υπό στοιχείο α’ πράξη δεν συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα, για τις υπό στοιχείο β’ ΄δηλώσεις΄ δεν στοιχειοθετείται το παράπτωμα της αναξιοπρεπούς συμπεριφοράς και δη τη στιγμή που δεν επακολούθησαν αντίστοιχες πράξεις και για την υπό στοιχείο γ’ ενέργεια ότι δεν υπήρξε παραβίαση υπαλληλικού καθήκοντος καθ’ ότι η υπάλληλος ήταν αρμόδια για το χειρισμό του Η/Υ για τις ανάγκες της υπηρεσίας και η αντιγραφή των δεδομένων δεν απαγορευόταν ρητώς από κάποιο εσωτερικό κανονισμό ή έγγραφη απόφαση.

 • Το Εφετείο Αθηνών με την υπ. αριθ. 6082/2014 απόφαση του ( Τμήμα Εργατικών ) έκρινε ότι δεν συντρέχει περίπτωση καταχρηστικής άσκησης του δικαιώματος εκ μέρους των εργαζομένων, καθόσον οι εργαζόμενοι περίμεναν επί ένα χρόνο την παροχή μέρος των δεδουλευμένων, παρείχαν ευσυνείδητα την εργασία τους και οι οφειλόμενες αποδοχές ήταν απολύτως αναγκαίες για τη διαβίωση αυτών και της οικογένειας τους.

  Απορρίπτει τη σχετική ένσταση του εργοδότη περί καταχρηστικής άσκησης του δικαιώματος επίσχεσης εξαιτίας της δύσκολης οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης. Οι εργαζόμενοι με την από 27.10.2011 εξώδικη δήλωση τους δήλωσαν ότι θεωρούν τη συμπεριφορά του εργοδότη, μη καταβολή των αποδοχών και η επιδειχθείσα αντισυμβατική συμπεριφορά του ενάγοντα, μονομερή βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας διότι είναι προφανές ότι ο εργοδότης αποσκοπούσε δόλια στον εξαναγκασμό σε παραίτηση των εργαζομένων από την εργασία τους.

 • Ο Πρόεδρος του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την από 24 Νοεμβρίου 2014 προσωρινή διαταγή του, διέταξε την αναστολή εκτέλεσης διαταγής για απόδοση μισθίου μέχρι της συζήτηση της αίτησης αναστολής ( 20-11-2015 ) παρά την μη καταβολή μισθωμάτων επί ένα συμβατικό έτος.

  Οι λόγοι της ανακοπής και της αίτησης αναστολής ήταν η έλλειψη δυστροπίας λόγω της οικονομικής κρίσης και η καταχρηστική άσκηση δικαιώματος λόγω των εργασιών που είχαν γίνει στο κατάστημα.