ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Εδώ μπορείτε να δείτε αποφάσεις του Δικηγορικού Γραφείου Παλαιολόγος Π. Παλαιολόγος και Συνεργάτες.

 • Άρση αυτοτέλειας νομικού προσώπου εργοδότριας εταιρείας. Ευθύνη εις ολόκληρο και αλληλεγγύως για καταβολή μισθών και αποζημιώσεως απολύσεως και της συνδεδεμένης εταιρείας. Χαρακτηρισμός της εργασιακής σχέσης ως εξαρτημένης.

 • Καλόπιστη συμπεριφορά του εργαζομένου και αποδοχή μείωσης αποδοχών. Μη τήρηση από μέρους του εργοδότη. Εικονική καταγγελία σύμβασης και συνέχιση απασχόλησης χωρίς την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών. Υποχρέωση του εργοδότη για μη καταβολή του συνόλου των νομίμων αποδοχών.

 • Καταχρηστική η καταγγελία συμβάσεως εργασίας από τον εργοδότη δύο ημέρες πριν τη συμπλήρωση ενός έτους εργασίας με σκοπό τη μη καταβολή της νόμιμης αποζημιώσεως απόλυσης.

 • Απαλλαγή εκπαιδευτικού από το αδίκημα « της παράβασης καθήκοντος » διότι δήθεν έσπρωξε μαθητή κατά την ώρα σχολικής δραστηριότητας. Δεν προκύπτει επιβολή η πρόθεση επιβολής σωματικής ποινής.

 • Με την ανωτέρω απόφαση κηρύχθηκε αθώος στρατεύσιμος σε ειρηνική περίοδο λόγω ελλείψεως δόλου.

 • Δεκτή η αίτηση ακύρωσης λόγω έλλειψης αιτιολογίας της προσβαλλομένης αποφάσεως με την οποία εκπαιδευτικός τοποθετήθηκε σχολικός σύμβουλος στα Δωδεκάνησα αντί στην Αττική. Ο ισχυρισμός της διοίκησης ότι ο μεταπτυχιακός τίτλος και το διδακτορικό δίπλωμα ανήκουν στο ίδιο επιστημονικό πεδίο χωρίς περαιτέρω αιτιολογία καθιστά αυτόν μη επαρκή και την προσβαλλόμενη πράξη αναιτιολόγητη. Εσφαλμένως αφαιρέθηκαν τέσσερις μονάδες και η πράξη είναι ακυρωτέα.

 • Απορρίπτει την αίτηση της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας για την εγγραφή προσημείωσης λόγω έλλειψης επείγοντος κινδύνου. Παρέλευση μεγάλου χρονικού διαστήματος. Η καθ' ου οφειλέτρια δεν έχει πρόθεση μεταβίβασης.

 • Η άσκηση αγωγής κατά του ίδιου του οργάνου του δημοσίου νομικού προσώπου, στο οποίο αποδίδεται η παράνομη ζημιογόνος συμπεριφορά, δημιουργεί σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως του είδους της υπηρεσιακής σχέσεως, ιδιωτική διαφορά και υπάγεται στη διαδικασία των πολιτικών δικαστηρίων. Μη επιτρεπτή διεύρυνση των υποκειμενικών ορίων της δίκης και μεταβολή του αιτήματος τα αγωγής στην περίπτωση που κατά τη άσκηση της αγωγής οι γονείς ενέργησαν ως ασκούντες την γονική μέριμνα του  ανηλίκου τέκνου τους και κατά τη εκδίκαση αυτό ενηλικιώθηκε, οι δε γονείς άσκησαν για πρώτη φορά στο ακροατήριο, το δικαίωμα τους αυτοτελώς. Απορρίπτει την αγωγή αποζημίωσης.

 • ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΟΙ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4093/2012 σε Ν.Π.Ι.Δ. - ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ ΤΟ ΑΝΤΙΔΙΚΟ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ ΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ( ΜΙΣΘΟΙ - ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΟΡΤΩΝ )  ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΑΠΟ  1-1-2013

  ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΝΑ ΑΠΕΧΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ( ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ )

  Το δικαστήριο έκρινε ότι το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία  « ΣΕΓΑΣ » δεν αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που ανήκει στο κράτος, ούτε είναι δημόσια επιχείρηση του ν. 3429/2005. Επιπλέον το καθ' ου η αίτηση δεν περιλαμβάνεται μεταξύ των νομικών προσώπων που αφορά στο δεύτερο άρθρο του Ν. 3845/2010. Ο  « ΣΕΓΑΣ » δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της περ. 12 της υποπαραγραφ. Γ1 του πρώτου άρθρου του Ν. 4093/2012.» ώστε να δικαιούται να μειώσει τις αποδοχές των εργαζομένων και δεν υποχρεούται να αποστέλλει απογραφικά στοιχεία των εργαζομένων στην ενιαία αρχή πληρωμών.

 • Το Δ' Τμήμα του Αρείου Πάγου, με την υπ. αριθμ. 2218/2013 απόφαση του, έκρινε ότι το άρθρο 28 του Ν. 1337/1983, που προβλέπει τη μετάθεση της κυριότητας στον ΟΤΑ χωρίς αποζημίωση ιδιωτικών δρόμων, πλατειών και λοιπών χώρων αντίκειται στο άρθρο 17 του Συντάγματος.

 • Αίτηση συντηρητικής κατάσχεσης από Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία κατά οφειλέτριας για χρέος από το κλείσιμο αλληλόχρεου λογαριασμού. Έλλειψη επικείμενου κινδύνου.

  Αοριστία της αιτήσεως συντηρητικής κατάσχεσης σχετικά με το κεφάλαιο που αφορά την θεμελίωση του επικείμενου κινδύνου. Η αναφορά ότι ο κίνδυνος συνίσταται στο γεγονός της οφειλής και του κινδύνου να μεταβιβαστεί η περιουσία χωρίς να αναφέρεται οποιαδήποτε ενέργεια που αποδεικνύουν τα ανωτέρω δεν αρκούν για να στοιχειοθετήσουν την έννοια του κινδύνου. Απορρίπτει την αίτηση της τράπεζας.

 • Ευθύνη Διευθύνουσας  Συμβούλου Α.Ε. για μη καταβολή δεδουλευμένων και αποζημίωσης απόλυσης. Το δικαστήριο δέχτηκε ότι η εργοδότρια εταιρεία και η διευθύνουσα σύμβουλος δεν κατέβαλαν τις δεδουλευμένες αποδοχές  με σκοπό να εξαναγκάσουν την εργαζόμενη σε παραίτηση. Για το λόγο αυτό η εργαζόμενη δικαιούται αποζημίωση απολύσεως.

  Με την ανωτέρω απόφαση το Ειρηνοδικείο Αθηνών υποχρεώνει , προσδίδοντας μάλιστα προσωρινή εκτελεστότητα στην απόφαση, το νομικό πρόσωπο της Α.Ε. και το διευθύνων σύμβουλο να καταβάλουν εις ολόκληρο της εργατικές απαιτήσεις ήτοι δεδουλευμένοι μισθοί και αποζημίωση απόλυσης σε εργαζόμενη.

  Η ευθύνη της νομίμου εκπροσώπου και διευθύνοντος συμβούλου θεμελιώνεται στο άρθρο 914 του ΑΚ διότι με δόλο απέφυγε την καταβολή των οφειλομένων αποδοχών και συνάγεται από τα λοιπά περιστατικά.