ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Εδώ μπορείτε να δείτε αποφάσεις του Δικηγορικού Γραφείου Παλαιολόγος Π. Παλαιολόγος και Συνεργάτες.

 • ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΠΟΛΥΣΗ ΕΓΚΥΟΥ ΕΝΕΚΑ ΕΚΔΙΚΗΣΕΩΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ Ν. 1483/1984 ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡ. 36 ΤΟΥ Ν 3996/2011.

  Επίκληση περί δήθεν ανεπάρκεια κατά την εκτέλεση της εργασίας της. Προσπάθεια του εργοδότη περί εξαναγκασμό σε παραίτηση. Απαράδεκτη η έφεση κατά του σωματείου που άσκησε πρόσθετη παρέμβαση κατά την εκδίκαση της υποθέσεως στο πρώτο βαθμό. Απειλή χρηματικής ποινής 300 ευρώ ημερησίως σε περίπτωση μη επαναπρόσληψης της εργαζομένης, μισθοί υπερημερίας και ηθική  βλάβη για προσβολή της προσωπικότητας της εργαζομένης. 

 • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΣΕ ΑΜΙΓΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ

  Αυτοδίκαιη τοποθέτηση τους σε προσωποπαγείς οι οργανικές θέσεις των Περιφερειών . Ανέκκλητες οι αποφάσεις των Διοικητικών Εφετείων που αφορούν την τοποθέτηση. Απορρίπτεται η έφεση της εκαλούσας  Περιφέρειας

 • Aλληλεγγύως και εις ολόκληρο ευθύνη ΟΤΑ ( ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ) με υπό εκκαθάριση αμιγή εταιρεία που εχει συστήσει για μισθούς δεδουλευμένους σύμφωνα με τις διατάξεις αδικαιολογήτου πλουτισμού διότι οι συμβάσεις ήταν άκυρες ( άρθρο 14 και 21 του Ν 2190/1994 ).

  Διαβάστε περισσότερα: 46/2016 Απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Μυτιλήνης ( Διαδικασίας Εργατικών Διαφορών)
 • Μη τήρησης των προβλεπόμενων προϋποθέσεων για νόμιμη  επιβολή εκ περιτροπής εργασίας σε εργαζόμενους επιχείρησης. Nόμιμη άσκηση εξ αυτών του δικαιώματος επισχέσεως εργασίας κα 325.  Επιδίκαση καταβολής μισθών υπερημερίας. Άσκηση  μηνύσεως κατά των εργαζομένων εκ μέρους  του εργοδότη, η όποια τέθηκε στο αρχείο ως προσχηματικά ασκηθείσα προς αποφυγήν εκπληρώσεως των νόμιμων υποχρεώσεων  από μέρους της εναγόμενης  εταιρείας. Η εργοδότρια εταιρεία ευθύνεται από κοινού με το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας για καταβολή αποζημίωσης λόγω ηθικής βλάβης στους εργαζόμενους εκ της ως άνω  προσβλητικής συμπεριφοράς.  Υποχρέωση εταιρείας για καταβολή και των νόμιμων αποζημιώσεων απόλυσης και των οφειλομένων δεδουλευμένων αποδοχών.

 • Αλληλεγγυως και εις ολοκληρων ευθυνη συνδεδεμενων εταιρειων στα πλαισια ομιλου επιχειρησεων για την κααταβολη δεδουλευμεων αποδοχων και αποζημιωσεων απολυσεως – κεκαλλυμενη σχεση εξαρτημενης σχεσης εργασιας αοριστου χρονου με την εκδοση ΑΠΥ.

  Διαβάστε περισσότερα: 2085/2005 Πρωτοδικείο Αθηνών (Τμήμα Εργατικών Διαφορών)
 • Διορισμός  μονίμων εκπαιδευτικών επιτυχόντων του ΑΣΕΠ. Δεκτή η αίτηση ακύρωσης.

 • Καταβολή αποζημίωσης βάσει του άρθρου 106 του Εις Ν ΑΚ σε διδακτικό προσωπικό ΑΕΙ που προσλήφθηκε βάσει του ΠΔ 407/1980 λόγω μη καταβολής δεδουλευμένων. Επιπλέον καταβολή αποζημίωσης  5000,00 € ως χρηματική ικανοποίηση  λογω της απαξιωτικής συμπεριφοράς του εκκαλούντος ΝΠΔΔ. ( Η απόφαση κατεστη τελεσίδικη με την υπ αριθμ. 983/2013 απόφαση του ΑΠ ).

  Διαβάστε περισσότερα: 2642/2010 Πρωτοδικείο Πειραιά (Τμήμα Εργατικών Διαφορών)
 • Αναίρεση επιτρέπεται αν το δικαστήριο «δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικά μέσα που οι διάδικοι επικαλέστηκαν και προσκόμισαν». Εξ άλλου, από τις διατάξεις των άρθρων 335 και 338 έως και 340 ΚΠολΔ συνάγεται ότι το δικαστήριο της ουσίας, προκειμένου να διαγνώσει την αλήθεια των πραγματικών ισχυρισμών, που ασκούν ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης, υποχρεούται να λαμβάνει υπ’όψη όλα τα αποδεικτικά μέσα, τα οποία νόμιμα επικαλούνται και προσκομίζουν οι διάδικοι. Δεν επιβάλλεται, όμως, η διενέργεια ειδικής μνείας ή ξεχωριστής αξιολόγησης ενός εκάστου αποδεικτικού στοιχείου στην απόφαση. Για τον αναιρετικό έλεγχο αρκεί το ότι από τη γενική, κατ’ είδος αναφορά στα αποδεικτικά μέσα, σε συνδυασμό με το συνολικό περιεχόμενο της προσβαλλόμενης απόφασης, καθίσταται αδιστάκτως βέβαιο ότι συνεκτιμήθηκαν όλα τα αποδεικτικά μέσα που υποβλήθηκαν, νομίμως, στην κρίση του δικαστηρίου της ουσίας, χωρίς κανένα να παραβλεφθεί. Εν όψει, όμως, του ότι μόνο ένα ουσιώδες γεγονός καθίσταται αντικείμενο απόδειξης, η παράβαση της ως άνω υποχρεώσεως ιδρύει τον προκείμενο λόγο αναιρέσεως υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι το πραγματικό γεγονός, που επικαλείται ο διάδικος ως προκύπτον από το αποδεικτικό μέσο που κατά την άποψή του δεν αξιολογήθηκε, ασκεί ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης (ΟλΑΠ 42/2002). ( Απορρίπτει την αναίρεση κατά της υπ. αριθμ. 75/2012 αποφάσεως του Εφετείου Πειραιώς )

  Διαβάστε περισσότερα: 983/2015 ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ (Β1 ΕΡΓΑΤΙΚΑ)
 • Επικυρώνει την υπ. αριθμ. 2642/2010 απόφαση του Πρωτοδικείου Πειραιά . Καταβολή αποζημίωσης βάσει του άρθρου 106 του Εις Ν ΑΚ σε διδακτικό προσωπικό ΑΕΙ που προσλήφθηκε βάσει του ΠΔ 407/1980 λόγω μη καταβολής δεδουλευμένων .Επιπλέον καταβολή αποζημίωσης  5000,00 € ως χρηματική ικανοποίηση  λογω της απαξιωτικής συμπεριφοράς του εκκαλούντος ΝΠΔΔ. ( Η απόφαση κατεστη τελεσίδικη με την υπ αριθμ. 983/2013 απόφαση του ΑΠ ).

  Διαβάστε περισσότερα: 75/2012 Απόφαση Εφετείο Πειραιά
 • Προσωρινή επιδίκαση απαιτήσεων – Προσωπική ευθύνη του διευθύνοντος συμβούλου σύμφωνα με το 914 ΑΚ – Υποχρέωση του διευθύνοντος συμβούλου αλληλεγγύως και εις ολόκληρον στην καταβολή δεδουλευμένων , μισθών υπερημερίες και αποζημιώσεων απόλυσης.

  Διαβάστε περισσότερα: 2572/2016 Απόφαση Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων)
 • Απόρριψη της ένστασης περί καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος επισχέσεως. Κάμψη της αρχής μη ευθύνης διοικούντων Α.Ε. – Άρση της αυτοτέλειας του νομικού προσώπου – Προσωπική ευθύνη του διευθύνοντος συμβούλου σύμφωνα με το 914 ΑΚ – Υποχρέωση του διευθύνοντος συμβούλου αλληλεγγύως και εις ολόκληρον στην καταβολή δεδουλευμένων , μισθών υπερημερίες και αποζημιώσεων απόλυσης- Προσωρινά εκτελεστή η απόφαση.

  Διαβάστε περισσότερα: 1077/2016 Απόφαση Πρωτοδικείου Αθηνών ( Διαδικασία Εργατικών Διαφορών )
 • Εργαζόμενοι σε ιδιωτική κλινική.

  Νόμιμη επίσχεση εργασίας.

  Η ανυπαίτια οικονομική αδυναμία της εργοδότριας  δεν καθιστά την επίσχεση καταχρηστική. Υποχρέωση του εργοδότη να ενημερώσει τον εργαζόμενο ότι προβαίνει σε μείωση των αποδοχών του λόγω εφαρμογής του αρ.2 παρ.4 της ΠΥΣ 6/2012 . Μη ενημέρωση έχει ως αποτέλεσμα τη διατήρηση των μηνιαίων αποδοχών στο ύψος πριν την ισχύ της ως άνω ΠΥΣ.