Δικηγορικό Γραφείο Παλαιολόγος Παλαιολόγος και Συνεργάτες - Απόρριψη Σχεδίου Αναδιοργάνωσης ( άρθρο 107 του Πτωχευτικού Κώδικα ) - Τριμελές Εφετείο Ιωαννίνων - 17/1/2014

Απορρίπτει την έφεση και το σχέδιο αναδιοργάνωσης διότι με αυτό δεν εξασφαλίζεται ότι οι εργαζόμενοι θα λάβουν τουλάχιστον ό,τι πιθανολογείται ότι θα ελάμβαναν μέσω της διαδικασίας εκκαθάρισης ( άρθρο 124 παρ. δ’ ΠτΚ ).