Δικηγορικό Γραφείο Παλαιολόγος Παλαιολόγος και Συνεργάτες - Αποφάσεις υπ. αρ. 1948/2009 και 1949/2009 Διοικητικου Εφετείου Πειραιά ( Πολεοδομικό )