Δικηγορικό Γραφείο Παλαιολόγος Παλαιολόγος και Συνεργάτες - Απόφαση 1824/2015 Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Εργατικών Διαφορών)

Καλόπιστη συμπεριφορά του εργαζομένου και αποδοχή μείωσης αποδοχών. Μη τήρηση από μέρους του εργοδότη. Εικονική καταγγελία σύμβασης και συνέχιση απασχόλησης χωρίς την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών. Υποχρέωση του εργοδότη για μη καταβολή του συνόλου των νομίμων αποδοχών.