Δικηγορικό Γραφείο Παλαιολόγος Παλαιολόγος και Συνεργάτες - Απόφαση 1717/2015 Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Εργατικών Διαφορών)