Δικηγορικό Γραφείο Παλαιολόγος Παλαιολόγος και Συνεργάτες - Απόφαση υπ’ αρ. 528/2013 Ειρηνοδικείο Αθηνών

Υποχρέωση καταβολής οφειλομένων κονδυλίων από Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3205/2003 λόγω αναγνώρισης εργασιακής σχέσης εργαζομένης ως σχέση εξηρτημένης εργασίας. Διακοπή διετούς  παραγραφής αξιώσεων κατά του Δημοσίου μετά την υποβολή αίτησης της εργαζομένης για την καταβολή των οφειλομένων προς την υπηρεσία και επανέναρξη αυτής μετά την πάροδο 6 μηνών από την υποβολή της αιτήσεως και σιωπηρής αρνήσεως της υπηρεσίας.