Δικηγορικό Γραφείο Παλαιολόγος Παλαιολόγος και Συνεργάτες - Απόφαση υπ’ αρ. 2190/2011 Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών

Διαδοχικές συμβάσεις Εργασίας σε Νομικό Πρόσωπου Δημοσίου Δικαίου. Αναγνώριση εργασιακής σχέσης ως σχέση εξηρτημένης εργασίας και της συμβάσεως εργασίας ως αορίστου χρόνου λόγω κάλυψης παγίων και διαρκών αναγκών της υπηρεσίας.