Δικηγορικό Γραφείο Παλαιολόγος Παλαιολόγος και Συνεργάτες - Απόφαση υπ’ αρ. 1347/2013 Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών

Αναγνώριση της συμβάσεως ανεξαρτήτων υπηρεσιών ως σύμβαση εξηρτημένης σχέσης εργασίας αορίστου χρόνου.  Υποχρέωση του εργοδότη να καταβάλλει τα οφειλόμενα κονδύλια και την προβλεπόμενη αποζημίωση απόλυσης.