Δικηγορικό Γραφείο Παλαιολόγος Παλαιολόγος και Συνεργάτες - 12581/2011 Απόφαση Ασφαλιστικών - Πρωτοδικείο Αθηνών - Απόρριψη Αίτησης για Εγγραφή Προσημείωσης - Καταδολίευση Δανειστών

Απορρίπτει την αίτηση της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας για την εγγραφή προσημείωσης λόγω έλλειψης επείγοντος κινδύνου. Παρέλευση μεγάλου χρονικού διαστήματος. Η καθ' ου οφειλέτρια δεν έχει πρόθεση μεταβίβασης.